151. 1995 rok – Denominacja złotego


01 STYCZNIA 1995 Denominacja złotego [1]

W  celu ułatwienia rozliczeń pieniężnych oraz mając na względzie oznaki stabilizowania się relacji waluty polskiej z innymi walutami narodowymi[2], uchwala się, co następuje:

Art. 1. 1 Poczynając od dnia 1 stycznia 1995 r. Narodowy Bank Polski dokona ekwiwalentnej denominacji złotego, wprowadzając do obrotu pieniężnego nową polską jednostkę pieniężną.

  1. Nowa jednostka pieniężna o nazwie złoty będzie dzieliła się na 100 groszy.

Art. 2.

  1. W okresie od wprowadzenia nowej jednostki pieniężnej do dnia 31 grudnia 1996 r. banknoty i monety, będące w obiegu przed dniem 1 stycznia 1995 r., zwane dalej „starymi złotymi”, zostaną stopniowo zastąpione banknotami i monetami opiewającymi na jednostkę pieniężną, o której mowa w art. 1.
  2. Nowa jednostka pieniężna, o której mowa w art. 1, będzie miała wartość równą 10 000 starych złotych.

Art. 3.

  1. W okresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, stare złote będą nadal bez żadnych ograniczeń prawnym środkiem płatniczym w przeliczeniu według stosunku ustalonego w art. 2 ust. 2.
  2. Stare złote przestaną być prawnymi środkami płatniczymi poczynając od dnia 1 stycznia 1997 r., z tym jednak że będą one podlegały bez żadnych ograniczeń wymianie w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., w stosunku określonym w art. 2 ust. 2, w placówkach Narodowego Banku Polskiego oraz w innych bankach zobowiązanych do tej czynności przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
  3. Wykaz placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do czynności, o których mowa w ust. 2, określi w drodze zarządzenia Prezes Narodowego Banku Polskiego. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
  4. Kwotą pieniężną podlegającą wymianie jest 100 starych złotych lub jej wielokrotność.

[1] Na podstawie strony: http://muzhp.pl/pl/calendar

[2] Preambuła do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  o denominacji złotego. (Dz. U. Nr 84 poz. 386).  Tekst ustawy można znaleźć na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940840386/O/D19940386.pdf

Wzory banknotów oraz monet zaprezentowano w załączonym artykule:

151. 1995 rok – Denominacja złotego

Leave a Reply